Εγγράψου στην Eπιστημονική Oμάδα

Με την παρούσα αποδέχομαι τον Εσωτερικό Κανονισμό, το Καταστατικό της Επιστημονικής Ομάδας Οψόμεθα εις Φιλίππους καθώς και γνωρίζω τα όσα προβλέπει ο ν. 2121/1993 για τη προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων.