ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

By 2 Δεκεμβρίου, 202017 Δεκεμβρίου, 2023No Comments

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη παραλαβή προσφορών για την απ’ ευθείας ανάθεση (με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφορά) για Υπηρεσίες δημιουργίας Τουριστικών πακέτων εναλλακτικού ή/και θεματικού τουρισμού στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΦΟΡΟΥΜ ΠΑΓΓΑΙΟΡΑΜΑ».


Η Επιστημονική Ομάδα «Οψόμεθα εις Φιλίππους» ανακοινώνει ότι έχει αναλάβει την ίδρυση και λειτουργία ενός πρότυπου και καινοτόμου συνεργατικού σχηματισμού με τίτλο “Φόρουμ Παγγαιόραμα”, ο οποίος έχει ως στόχο τη δημιουργία θεματικών τουριστικών πακέτων που θα αφορούν στην περιοχή του Παγγαίου, μέσα από τη σύμπραξη τοπικών και διεθνών επιχειρήσεων τουρισμού, υπηρεσιών και αγροτικής παραγωγής. Ο γενικός σκοπός του συνεργατικού σχηματισμού είναι η μελέτη, η ανάδειξη, η οργάνωση και η πιλοτική προβολή του τουριστικού προϊόντος της περιοχής παρέμβασης CLLD/LEADER Νομού Καβάλας, μέσω της εφαρμογής σύγχρονων μεθοδολογιών και καινοτόμων τεχνικών προβολής και προώθησης στη βάση ενός κοινά αποδεκτού επιχειρηματικού σχεδίου από όλους τους εταίρους. Το έργο έχει εγκριθεί από την Αναπτυξιακή Καβάλας και υλοποιείται στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης CLLD/LEADER ΤΠ Ν. Καβάλας (Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα), στην υποδράση 19.2.7.3 – Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψιν τουλάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές:

Β. Για το Παραδοτέο “ Υπηρεσίες δημιουργίας Τουριστικών πακέτων εναλλακτικού ή/και θεματικού
τουρισμού για το Φόρουμ Παγγαιόραμα.»:

 1. Αξιολόγηση τουριστικού προϊόντος – SWOT ανάλυση και ΤΟWS ανάλυση
 2. Επιλογή και Σχεδιασμός κατ’ελάχιστο δύο (2) τουριστικών πακέτων
 3. Δημιουργία λίστας προτεινόμενων επιχειρήσεων που θα πλαισιώσουν με
  υπηρεσίες τα τουριστικά πακέτα και επικοινωνία για την περιγραφή των στόχων και
  της δράσης του Παγγαιόραμα και για την λήψη προσφορών υπηρεσιών ή
  προϊόντων.
 4. Συνολική κοστολόγηση πακέτων, αξιολόγηση τιμής και επανακοστολόγηση εάν
  απαιτείται.
 5. Καταγραφή προϋποθέσεων/κριτηρίων ποιότητας ή λειτουργίας των επιχειρήσεων
  που θα συνδεθούν με τα τουριστικά πακέτα
 6. Επικοινωνία με επιλεγμένους προμηθευτές και σύναψη συμφωνητικών

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 4.950,00 € άνευ Φ.Π.Α.
Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και να κατατεθούν μέχρι την 31/12/2020 και ώρα 15:00 είτε στην έδρα της Επιστημονικής Ομάδας «Οψόμεθα εις Φιλίππους», Αγίου Χριστοφόρου 15, Κρηνίδες, 64003, Καβάλα, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@opsometha.org.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις θα δίνονται στο τηλ. 6948072894, Επιστημονική Ομάδα
«Οψόμεθα εις Φιλίππους», καθημερινά κ. Νικόλαος Δαλγιαννάκης.

Ο Πρόεδρος
Τσουρουκίδης Χαράλαμπος

Leave a Reply