ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΝΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

By 25 Οκτωβρίου, 201910 Μαΐου, 2021No Comments

Η Επιστημονική Ομάδα “Οψόμεθα εις Φιλίππους – στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Συμπόσιο Σύγχρονης Τέχνης”, το οποίο χρηματοδοτείται από το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Καβάλας που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην παραλαβή προσφορών για την απ’ ευθείας ανάθεση (με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφορά) για υπηρεσίες διοργάνωσης του έργου, προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00) Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. δυνάμει του υπ’ αριθ. 11_5/10/2019 Πρακτικού  του Δ.Σ του οργανισμού.

Διαβάστε την πρόσκληση εδώ.

Leave a Reply