MASTER PLAN

Master Plan "Πάρκο Φιλίππων"

Μετά από εννιά μήνες εργασίας, με συμμετοχή επιστημονικών συνεργατών και διαβουλεύσεις με τους τοπικούς ερευνητικούς και επαγγελματικούς φορείς της περιοχής, η Επιστημονική Ομάδα μας ολοκλήρωσε την πολύ σημαντική γι’ αυτήν και για το Πάρκο Φιλίππων, μελέτη, η οποία έδωσε μια πολύ καλή εικόνα για τις δυνατότητες, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές για την περιοχή που θέλουμε να αναπτύξουμε και τις μετέτρεψε σε ένα συγκεκριμένο όραμα, με δράσεις προτεραιότητας για την ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής μας στους τομείς του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της αγροτικής παραγωγής και του τουρισμού.

Συνοπτική Περιγραφή

Το βασικό αντικείμενο της μελέτης αυτής, είναι ο ορισμός μιας στοχευμένης και βιώσιμης στρατηγικής ανάπτυξης, για την μετατροπή ενός αγροτο-πολιτιστικού περιβάλλοντος μεγάλης ιστορικής και εθνικής σημασία, όπως είναι τα Τενάγη των Φιλίππων και οι Παρατενάγειες περιοχές, σε ένα προορισμό με παγκόσμια ακτινοβολία. Σκοπός της είναι ο πανάρχαιος αυτός φυσικός χώρος να εξελιχθεί σε έναν Προορισμό Αριστείας, όπως τον περιγράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος θα πλαισιώνεται από έναν Ολοκληρωμένο (Ολιστικό) Στρατηγικό Σχεδιασμό, δομημένος έτσι ώστε να κινητοποιεί τους ανθρώπινους πόρους, να αναγνωρίζει, να αξιοποιεί και να προωθεί τον πλούσιο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής. Το όνομα αυτού “Πάρκο Φιλίππων”.

Το μεθοδολογικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται για την διενέργεια της έρευνας και της σύνταξης της μελέτης αυτής εδράζεται στη θεωρία της Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης περιοχών (Ρόκος, 2013) καθώς και στις θεωρίες της Βιωσιμότητας και της Αειφορίας. Η περιοχή προσεγγίζεται από όλες τις πτυχές της, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισμικές, περιβαλλοντικές και τεχνολογικές (ολιστικά) και σε συνεργασία με τον άνθρωπο και τις συλλογικότητες του, κοινωνικές, αυτοδιοικητικές, ερευνητικές και επιχειρηματικές, διαμορφώνει ένα πλαίσιο ανάπτυξης όπου οι προτεινόμενες δράσεις εντάσσονται ειρηνικά, παραγωγικά και δημιουργικά στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον.

Ο Ολοκληρωμένος (Ολιστικός) Στρατηγικός Σχεδιασμός, «Πάρκο Φιλίππων» βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση από τις αρχές του 2015 με Περιφερειακούς και Δημοτικούς εκπροσώπους της περιοχής, υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα αλλά και με την τοπική κοινωνία, θεσμούς που την εκπροσωπούν, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτήν και πολίτες.

Σήμερα η δημιουργία του κοινού αναπτυξιακού σχεδίου αποτελεί έργο υψηλής ωρίμανσης ενταγμένο στα επιχειρησιακά προγράμματα των δήμων, επιθυμία των ίδιων των Δημάρχων αλλά και ενεργών πολιτών που έχουν ανάγκη την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους.

Η μεθοδολογία τόσο της Στρατηγικής Μελέτης Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας όσο και το πλαίσιο ανάπτυξης του  Ολοκληρωμένου (Ολιστικού) Στρατηγικού Σχεδιασμού, «Πάρκο Φιλίππων» αναλύονται στις παρακάτω ενότητες και αποτελούν από μόνα τους καινοτόμα πρωτοβουλία, καθώς δεν υπάρχει αναφορά για αντίστοιχη πλατφόρμα αναπτυξιακής δομής και συνεργασίας στην ελληνική επικράτεια. Η δομή της στηρίζεται τόσο σε βιβλιογραφικά επιστημονικές μεθόδους, σε πετυχημένες εμπειρικές εφαρμογές από τον παγκόσμιο χάρτη αλλά και στη τεχνογνωσία που ανέπτυξε το επιστημονικό δυναμικό της ΑΜΚΕ Επιστημονική ομάδα “Οψόμεθα εις Φιλίππους” για όλη την περιοχή παρέμβασης.

Οδικός Χάρτης

1
Καθορισμός του Έργου

Καθορισμός του έργου, των αντικειμένων του, της χρηματοδότησης του φορέα αυτού, μέσω διαβούλευσης με την κοινωνία, ώστε να δημιουργηθεί απο κάτω πρός τα πάνω.

2
Σύνδεση και Δικτύωση

Σύνδεση και δικτύωση με δίκτυα πολιτιστικών κέντρων και εταιρίες πολιτιστικής συμβουλευτικής.

3
Διοργάνωση Εκδηλώσεων

Διοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων για περιβαλλοντικά θέματα της περιοχής

4
Θέσπιση Κριτηρίων

Θέσπιση κριτηρίων φέρουσας ικανότητας

5
Υιοθέτηση Αρχών

Υιοθέτηση αρχών, δεικτών και προτύπων αριστείας των διεθνών και ευρωπαικών οργανισμών τουρισμού.

6
Χωροταξία

Master Plan Χωροταξίας

7
Διαβουλεύσεις

Πραγματοποίηση διαβουλεύσεων σε φυσικό χώρο με τους πολίτες του Πάρκου και Ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των φορέων.

8
Δημιουργία “Χώρων”

Δημιουργία διαδικτυακών και φυσικών “χώρων” για υποβολή προτάσεων στους τρείς πυλώνες απο τους πολίτες και διαδικτιακύ forum συζήτησης και ιδεών.

9
Καταγραφή & Ανάδειξη

Καταγραφή και ανάδειξη τουριστικού και πολιτιστικού αποθέματος στον κοινό διαδραστκό χάρτη ως κέντρο διασταύρωσης πολιτισμών.

10
Δημιουργία Επωνυμίας

Δημιουργία και καταχώρηση διακριτικής επωνυμίας και μοναδικού σηματος

11
Καύση Υπολειμάτων

Εφαρμογή ενός ολοκληρωμνου προγράμματος αποτροπής καύσης των υπολειμάτων των καλλιεργειών

Η Μελέτη

Στρατηγική Μελέτη Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας
"Πάρκο Φιλίππων"Masterplan

Εγγραφές

Γίνε μέλος της Επιστημονικής Ομάδας και ωφέλησε τον τόπο σου με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, όπως έρευνα, εργασία, εθελοντική συνεισφορά κ.α. Οι τόποι που ανθίζουν είναι αυτοί που ανακτούν την ιστορική, πολιτιστική, αρχιτεκτονική κληρονομιά τους και βρίσκουν την ταυτότητα τους, την ψυχή και το πνεύμα τους και σε αυτό καλούμαστε να συμμετέχουμε σαν πολίτες και επιστήμονες, διαμορφώνοντας το παρόν και το μέλλον μας. 

Εγγραφή Μέλους
Εγγραφή Εθελοντή
Έρευνα

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσα από όλα τα διαθέσιμα μέσα που σας παρέχουμε, όπως τις φόρμες επικοινωνίας, τα κοινωνικά δίκτυα, τα email και τα τηλέφωνα μας. Η ομάδα είναι «ανοιχτή» και σας περιμένει.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινώνησε με την επιστημονική ομάδα

Επικοινωνία

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγράψου στην Eπιστημονική Oμάδα

Εγγραφή