ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΝΕΑ

Θέση εργασίας – Υπεύθυνος Έργου “Επιδεικτική δράση προώθησης ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων στην πόλη της Δράμας”

By 10 Νοεμβρίου, 202012 Νοεμβρίου, 2020No Comments

Πράσινο Ταμείο – “Επιδεικτική δράση προώθησης ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων στην πόλη της Δράμας”

Το παρόν έργο σχετίζεται με την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των επισκεπτών της Δράμας και την προώθηση της ιδέας χρήσης ηλεκτρικών ποδηλάτων κατά τη μετακίνηση τους μέσα στην πόλη, καθώς επιπλέον και την ενημέρωση και υποκίνηση τους σχετικά με τη δυνατότητα μετατροπής των συμβατικών ποδηλάτων σε ηλεκτρικά. Πρόκειται για έργο το οποίο θα πραγματοποιηθεί από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Επιστημονική Ομάδα “Οψόμεθα εις Φιλίππους”», σε σύμπραξη με το Δήμο Δράμας, με κύριους σκοπούς τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ επιπλέον συνδράμουν και στην εφαρμογή των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.

Περισσότερα διαβάστε εδώ.

Α) Υπεύθυνος έργου

Η ΑΜΚΕ προτίθεται να συνεργαστεί με ένα άτομο που θα αναλάβει την οικονομική παρακολούθηση και τεχνική εποπτεία όλου του έργου καθώς θα δρα σαν υπεύθυνος συντονιστής όλων των απαραίτητων εμπλεκομένων.

Αρμοδιότητες:

  1. Υπηρεσίες συντονισμού, παρακολούθησης, εποπτείας της συνολικής εκτέλεσης του έργου και απολογισμού. Θα συντονίζει την ομάδα έργου και θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη υλοποίησης των παραδοτέων εντός του απαιτούμενου χρονοδιαγράμματος. Θα είναι σε επικοινωνία και συνεννόηση με τον Δήμο Δράμας.
  2. Υπηρεσίες οικονομικής και τεχνικής παρακολούθησης του έργου. Θα διασφαλίζει ότι τα παραδοτέα του προγράμματος είναι σωστά και ακολουθούν τους κανόνες του Πράσινου Ταμείου, θα φροντίζει να κοπούν και να εξοφληθούν τα παραστατικά του έργου, θα δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα αιτήματα πληρωμής.

Ειδικότητα Θέσης 1: Όλες οι ειδικότητες. Θα προτιμηθούν όσοι έχουν Πτυχίο/Δίπλωμα Οικονομικής Κατεύθυνσης ή άλλης Σχολής/Τμήματος ΑΤΕΙ αντίστοιχης με τις παραπάνω Σχολές της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο Σχολών της αλλοδαπής 

Προϋπηρεσία: Προϋπηρεσία ως υπεύθυνος έργου (συντονισμό, παρακολούθηση, εποπτεία)

Αμοιβή: 1500,00 ευρώ καθαρά (Σύμβαση παροχής υπηρεσιών ορισμένου χρόνου)

Περίοδος Εργασίας: 12/2020 (έναρξη) – 6/2021 (λήξη)

Επιπλέον Πληροφορίες: 

α) Προτεραιότητα θα δοθεί σε μέλη της ΑΜΚΕ

β) Προτεραιότητα θα δοθεί σε άτομα με προϋπηρεσία σε αντίστοιχα έργα

Διαδικασία Δήλωσης Ενδιαφέροντος: βλέπε παρακάτω

————————————————————-

Διαδικασία Δήλωσης Ενδιαφέροντος 

  • Για τα μέλη της ΑΜΚΕ ισχύει η δήλωση ενδιαφέροντος με αποστολή email στο hr@opsometha.org και επισύναψη βιογραφικού σημειώματος και οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου που τεκμηριώνει την εμπειρία πάνω στην θέση εργασίας (π.χ. Portfolio)
  • Για τα μη μέλη της ΑΜΚΕ θα αποστέλλετε επίσημη προσφορά για παροχή υπηρεσιών και βιογραφικό σημείωμα, με αποστολή email στο hr@opsometha.org. Κριτήρια αξιολόγησης για τους αναδόχους ορίζονται τα εξής δύο α) την προϋπηρεσία του αναδόχου σε αντίστοιχα έργα και β) την οικονομικότερη προσφορά.
  • Καταληκτική ημ/νια εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 16 Νοεμβρίου 2020

Leave a Reply